Cập nhật: 15:00:30 24/09/2021

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021

     Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 28/01/2021 về triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (TTPBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Kế hoạch số 64/KH- UBND ngày 31/3/2021 của UBND huyện Bắc Trà My về triển khai thực hiện Đề án TTPBGDPL theo mô hình “Cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí, cấp huyện triển khai thực hiện, cấp xã tiếp nhận kết quả” năm 2021;

     Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Thông qua cuộc thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện bằng các hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo học sinh tham gia.

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật của học sinh trong trường học.

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giúp học sinh tiếp cận, tìm hiểu và nắm bắt các văn bản, quy định của pháp luật liên quan mật thiết đến đời sống xã hội.

2. Yêu cầu

- Cuộc thi được tổ chức với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, khách quan.

- Ban Tổ chức cuộc thi cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, đảm bảo thu hút đông đảo học sinh tham gia.

- Nội dung thi đảm bảo đúng pháp luật, phù hợp với đối tượng dự thi

II. Đối tượng, nội dung, hình thức thi và thời gian tổ chức

1. Đối tượng:

- Bảng A: Dành cho học sinh cấp THCS trên địa bàn huyện.

- Bảng B: Dành cho học sinh cấp tiểu học trên địa bàn huyện

2.  Nội dung:

a. Thi trắc nghiệm:

    Ban Tổ chức cuộc thi đưa ra một đề thi trắc nghiệm (bao gồm 20 câu hỏi ngẫu nhiên trong bộ đề) tập trung vào các nội dung, kiến thức, quy định liên quan về:

+ Luật Trẻ em.

+ Luật Giáo dục.

+ Luật Giao thông đường bộ.

+ Luật phòng chống ma túy.

+ Luật hôn nhân và gia đình.

+ Các văn bản hướng dẫn thi hành các luật nêu trên.

b. Mỗi câu hỏi có một số câu trả lời (A, B, C, D), trong đó chỉ có 01 câu trả lời đúng.

3. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trực tuyến, học sinh dự thi trả lời các câu hỏi tại địa chỉ: http://thitructuyen.pgdbactramy.edu.vn

4. Thời gian (dự kiến)

a. Thời gian thi: Từ 7h30' ngày 21/10/2021 đến 19h30' ngày 30/10/2021.

b. Thời gian tổng kết và trao thưởng (dự kiến): Ngày 05/11/2021.

III. Cơ cấu giải thưởng, kinh phí thực hiện

1. Cơ cấu và mức giải thưởng:

+ Giải tập thể (cho mỗi bảng)

- 01 giải nhất 1.500.000đ (Một triệu năm trăm ngàn đồng).

- 02 giải nhì, mỗi giải 1.000.000đ (Một triệu đồng).

- 03 giải ba, mỗi giải 700.000đ (Bảy trăm ngàn đồng).

- 04 giải khuyến khích, mỗi giải 500.000đ (Năm trăm ngàn đồng).

+ Giải cá nhân (cho mỗi bảng)

- 01 giải nhất 1.000.000đ (Một triệu đồng).

- 02 giải nhì, mỗi giải 800.000đ (Tám trăm ngàn đồng).

- 03 giải ba, mỗi giải 500.000đ (Năm trăm đồng).

- 04 giải khuyến khích, mỗi giải 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng).

2. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí Đề án TTPBGDPL theo mô hình “Cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí, cấp huyện thực hiện, cấp xã tiếp nhận kết quả” năm 2021.

- Kinh phí hoạt động của Hội đồng phối hợp TTPBGDPL huyện năm 2021.

- Nguồn ngân sách của huyện bổ sung.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Phòng Tư pháp huyện

- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban ra đề thi, Ban Giám khảo, Tổ thư ký; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên;

- Xây dựng câu hỏi thi theo hình thức trắc nghiệm (gồm câu hỏi và đáp án);

- Tham mưu kinh phí tổ chức cuộc thi và tổng kết phát thưởng.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch, thể lệ cuộc thi;

- Xây dựng và thiết kế phần mềm trắc nghiệm trực tuyến;

- Tổ chức phát động cuộc thi đến đối tượng dự thi trên địa bàn huyện;

- Thống kê, báo cáo BTC cuộc thi kết quả tham gia dự thi của các đơn vị trường học.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

Thẩm định dự toán kinh phí tổ chức cuộc thi, trình UBND huyện phê duyệt; hướng dẫn thanh quyết toán theo quy định.

4. Các đơn vị trường có cấp TH, THCS trên địa bàn huyện

Tổ chức triển khai phát động cuộc thi, tạo điều kiện tốt nhất để học sinh của đơn vị tham gia đông đảo và đạt kết quả cao.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021 của UBND huyện Bắc Trà My, đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì phản ánh về BTC cuộc thi để được hướng dẫn, giải quyết ./.

                                                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                           CHỦ TỊCH