Cập nhật: 15:09:54 10/10/2021

Các Luật hiện hành:

- Luật Giáo dục;

- Luật giao thông đường bộ;

- Luật trẻ em;

- Luật phòng chống ma túy;

- Luật hôn nhân và gia đình.